Verzending binnen Nederland en België
Log In / Sign Up

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Spaanse boodschappen by Alegre Import biedt diensten aan betreffende het verkopen van Spaanse Food & Beverage en aanverwante artikelen binnen de Benelux.
 • Alegre Import is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder handelsregisternummer 76986799. Ons magazijn en kantoor bevindt zich op de Osdorperweg 530 te Amsterdam. Ons postadres is Corversbos 8, 2134 MH Hoofddorp.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Spaanse Boodschappen by Alegre Import en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Spaanse Boodschappen by Alegre Import en consument.
 • De door Alegre import gecreëerde en onderhouden website met als URL http://www.spaanseboodschappen is eigendom van Alegre Import en alle rechten voorbehouden.
 • Spaanse Boodschappen by Alegre import behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 • E-mailadres: info@spaanseboodschappen.nl
  KvK-nummer: 676986799
  BTW-identificatienummer: NL003149761B86

Aanbod en Overeenkomst

 • Prijzen en/of aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële kopers tot het doen van een aankoop. Spaanse Boodschappen by Alegre Import is op geen enkele wijze aan zulke prijzen/aanbiedingen gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aankoop door de potentiële koper geldt als bindend en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • Een aankoop van de potentiële koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
 • De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Spaanse Boodschappen by Alegre Import verzonden. Deze gegevens zijn door Spaanse Boodschappen by Alegre Import ontvangen óf Spaanse Boodschappen by Alegre Import heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële koper schriftelijk akkoord is bevonden.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Spaanse Boodschappen by Alegre Import herroepen worden in geval de koper niet aan de door Spaanse Boodschappen by Alegre Import gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze door Spaanse Boodschappen by Alegre Import worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Alegre kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. Spaanse Boodschappen by Alegre Import is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen

Prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die Spaanse Boodschappen by Alegre Import in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zover, zolang dat niet is betaald, Spaanse Boodschappen by Alegre Import geen producten zal leveren.
 • Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Spaanse Boodschappen by Alegre Import worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Betaling 

 • Bij bestellingen in de Webwinkel kan de koper betalen middels vooruitbetaling, via iDeal, SOFORT banking, Bancontact, KBC/CBC. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. In de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever is Spaanse Boodschappen by Alegre Import geen partij.

Levering en leveringstijd

 • Bestellingen worden na betaling door de koper zo snel mogelijk door of namens Spaanse Boodschappen by Alegre Import verwerkt en klaar gemaakt voor verzending. 
 • Verzending geschiedt elke woensdag van de week door een extern transportbedrijf en zal dus uiterlijk binnen 7 dagen na bestelling worden verzonden naar het door de koper opgegeven afleveradres (mits op voorraad). De door Spaanse Boodschappen by Alegre Import aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Tevens is Spaanse Boodschappen by Alegre Import niet aansprakelijk voor vertragingen welke door schuld van de transporteur of overmacht kunnen plaatsvinden. Indien de koper een product bij uitzondering binnen deze 7 dagen nodig heeft, dient de koper contact op te nemen met Spaanse Boodschappen by Alegre Import om af te stemmen of dit haalbaar is.
 • Indien één of meerdere producten van de bestelling niet op voorraad zijn, dan zal Spaanse Boodschappen by Alegre Import contact met de koper opnemen. De koper kan besluiten om het betaalde bedrag [of een deel daarvan] te laten storneren. Spaanse Boodschappen by Alegre Import geeft hiertoe opdracht aan onze on-line betaalbemiddelaar [Mollie]. Mollie zal zorg dragen voor de stornering.
  Ook kan de koper er voor kiezen om op de producten te wachten. De gehanteerde 7 dagen zullen dan komen te vervallen en Spaanse Boodschappen by Alegre Import onderhoudt contact met de koper tot het moment van [verlate] verzending.
  Kiest de koper ervoor om op de producten te wachten, dan is de koper verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of afgesproken tijdstip af te nemen. Indien er door de koper geen termijn en/of een afgesproken tijdstip wordt weergegeven, dan zal de bestelling met de eerstvolgende woensdag zending meegaan. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
 • Gekoelde producten zijn veelal vacuüm verpakt en geschikt voor verzending. De koper kiest zelf of hij het gekochte product in overleg en op afspraak gratis wil komen ophalen of inclusief verzendkosten wil laten verzenden. Indien op het beoogde moment van levering door de bezorgdienst noch de koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, dan stelt Spaanse Boodschappen by Alegre Import zich niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten.
 • Bevroren producten worden op de website aangegeven onder de categorie ‘DIEPVRIES’. Wij doen ons uiterste best om het goed verpakt te verzenden. Hiertoe rekenen wij een extra post aan onontkoombare verpakkingskosten zodat wij met een gerust hart de bestelling met de transporteur kunnen meegeven.
  Let op: Bij verzending van diepvriesproducten stellen wij ons niet aansprakelijk mocht het transport problemen opleveren. Per mail ontvang je de Track&Trace om het pakket te volgen. Houd hierbij ook je Spam in de gaten!
  De extra kosten ivm diepvriesverzending zijn verrekend in de verzendkosten en zichtbaar bij het afronden van de bestelling.
  Afhankelijk van het aantal uren transport zal het product bevroren of gekoeld aankomen. Het product heeft dan nog een aantal dagen om geconsumeerd te worden [afhankelijk van het product]. Indien op het beoogde moment van levering door de bezorgdienst noch de koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, dan stelt Spaanse Boodschappen by Alegre Import zich niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten.

  Het product dient dus gelijk voor consumptie en kan niet opnieuw worden ingevroren. Kiest de koper ervoor om zonder speciale diepvries verpakking te laten verzenden, dan stelt Spaanse Boodschappen by Alegre Import zich in zijn geheel niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de bevroren producten.

 • Indien op het beoogde moment van levering door de bezorgdienst, nog de koper nog een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, dan wel de koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Spaanse Boodschappen by Alegre Import vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit, [lees; vereiste koeling] van de geleverde producten of de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven of bij een dichtstbijzijnd Parcel Punt afleveren. Hiervan krijgt de koper een mail in het door de koper opgegeven mailadres. 
 • Direct na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via info@spaansboodschappen.nl. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo bekwaam en snel mogelijk wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gemaild naar hetzelfde mailadres.

Gratis verzending

 • Een order vanaf € 150,- zullen wij gratis verzenden. Gebruik hiertoe de kortingscode Gratis verzending
 • Uitgesloten tot gratis verzending zijn:
  – Leveringen buiten Nederland
  – Aanbiedingen
  – Dranken [wijn, bier en divers] ivm delicaat product
  – Diepvries ivm speciale verpakking

Overmacht

 • In geval van overmacht is Spaanse Boodschappen by Alegre Import niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Alegre is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke buiten haar wil om, onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Herroepingsrecht bij levering van producten

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Deze regel geldt slechts voor non-food artikelen. In geval van food of bevarage kan er geen gebruik worden gemaakt van het retourrecht.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Spaanse Boodschappen by Alegre Import retourneren, conform de door hen verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Transportkosten voor retourneren komen voor rekening van de koper.

Kosten in geval van herroeping

 • Spaanse Boodschappen by Alegre Import doet er alles aan om de bestelling goed verpakt en in de beste condities naar de koper te verzenden. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Spaanse Boodschappen by Alegre Import bij correcte retournering dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

 • Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Spaanse Boodschappen by Alegre Import alleen worden uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende producten:
  a) producten die door Spaanse Boodschappen by Alegre Import tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  d) die snel kunnen bederven of verouderen
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

Persoonsgegevens

 • Spaanse Boodschappen by Alegre Import zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met het vastgestelde AVG beleid ter bescherming van de privacy van de consument. Alle beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen en slechts door Spaanse Boodschappen by Alegre Import intern gebruikt en niet aan derden verstrekt. Spaanse Boodschappen by Alegre Import neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Lees voor meer details op onze Privacy Policy

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Spaanse Boodschappen by Alegre Import is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
 • De Koper vrijwaart Spaanse Boodschappen by Alegre Import voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

Overige bepalingen

 • Ten laste van de koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Alegre Import als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Alegre bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
 • De overeenkomsten aangegaan door Alegre Import worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 • In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare
1
0